Fra 1928 til 1988 er skrevet af Harald Borgfjord og omhandler både hovedforeningen og Gymnastikafdelingen.
Fra 2004 og frem er skrevet af Anders Thorup Prendergast og omhandler primært Gymnastikafdelingen. Bemærk at fra 2010 blev Gymnastikafdelingen selvstændig og overtog navnet "Nivå Gymnastikforening" fra hovedforeningen, da denne blev opløst.

1928
Tirsdag den 28. november afholdes på Niverød Kro et møde, hvor en del gymnastik-interesserede var forsamlet. På mødet nedsatte man et udvalg, som skulle arbejde for en gymnastikforenings dannelse. Udvalgets medlemmer blev: Ingvar Bryde, Robert Nielsen, Chr. Rasmussen, Johannes Nielsen, Kaj Nielsen, Robert Bengtson og Martin Ejlersen.
Den 5. december blev Nivå Gymnastikforenings stiftende generalforsamling afholdt. Følgende blev valgt til den første bestyrelse: Formand Robert Nielsen, næstformand Chr. Rasmussen, kasserer murer Andersen, Oskar Karlsen, Martin Ejlersen med Robert Bengtson og Gunnar Lindholm som suppleanter.

1929
Den 8. juli 1929 blev Nivå Boldklub tilsluttet NG, og NG’s bestyrelse blev udvidet med Emil Hartmann, Nivå og købmand Wilmann, Niverød, som overtog formandsposten på efterårets generalforsamling.

1930
Gymnastikundervisningen gik godt under ledelse af murer Andersen. Der var opvisning den 23. marts. For første gang var NG tilmeldt S.B.U.’s fodboldturnering i B-rækken. Første kamp blev spillet i Birkerød og blev tabt 4-1. Holdet bestod af: Målmand Robert Bengtson, back: Niels Jensen og Willy Jensen, half: Robert Madsen, Willmann, Viktor Rasmussen, forward: Kristian Mortensen, Mogens Mogensen, Henrichsen, Kristian Rasmussen og Svend Thomsen.

1931
Gymnastikundervisningen blev udvidet med et damehold, som blev ledet af førstelærer Rohrsted, og Kr. Mortensen overtog murer Andersens hold. Kr. Mortensen blev senere, sammen med Thorkild Madsen indvalgt i bestyrelsen.

1932
På forårsgeneralforsamlingen blev Thorkild Madsen valgt til formand. I maj blev det vedtaget at starte håndbold for damer. Kristian Mortensen skulle være træner og modtog 32 damer første træningsaften.

1933
Et godt arbejdsår. 2 voksen- og 1 drengehold spillede fodbold. 5 hold spillede håndbold, og gymnastikken havde tilslutning af pige-, dame- og herrehold.

1934
Vognmand Carl Olsen blev formand i kort tid og blev afløst af Knud Larsen. NG deltog med et dame- og herrehold i kapgang. Dameholdet, som gik 12 kilometer blev nr. 1 og bestod af Kristine Mortensen, Kathrine Jørgensen, Kirsten Jensen, Emmy Larsen og Oluffa Jensen. Herreholdet, som gik fra København til Roskilde, blev nr. 2 og bestod af: Karl Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Stanis Flaga, Kristian Grønberg og Sofus Sørensen.

1935
Det blev vedtaget at flytte fester og gymnastik fra Niverød Kro, p.a. snavs og forfald, til Hotel Gylfe i Sletten. Formand Knud Larsen skulle flytte. På ekstraordinær generalforsamling blev Kr. Mortensen valgt til formand. Fodboldbanen blev flyttet til Nivå Mølle. Vort førstehold blev for første gang kredsvinder i B-rækken under S.B.U.

1936
Førsteholdet i fodbold blev atter kredsvinder.

1937
Fodboldholdet i B-rækken spillede sig igennem til slutkampen om SM, men tabte 0-2 til Kundby. Nordsjællands-Håndbold-Union blev stiftet på foranledning af Mads Gejdahl, Karlebo og Kristian Mortensen.

1938
NG flyttede sine aktiviteter tilbage til Niverød Kro, efter at denne var blevet istandsat.
Utilfredse NG-medlemmer havde startet Niverødgårds Idrætsforening. Der var ikke grundlag for 2 foreninger, og man enedes om en sammenlægning. På en ekstraordinær general-forsamling blev Carl Olsen valgt som formand, idet Kr. Mortensen havde trukket sig. Det bedste fodboldhold spillede nu i A-rækken.
Håndboldafdelingen havde også fremgang og fik nu også mandlige medlemmer.

1939
Ved forårsgeneralforsamlingen blev Kr. Mortensen igen formand. Der var stor tilslutning til gymnastikken, og der var oprettet folkedanserundervisning.

1940
NG blev tilsluttet F.A.G. under De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, og Sjællands Håndbold Forbund blev sammensluttet med Nordsjællands Håndbold Union.

1941
NG fik sin fane, som blev indviet den 26. oktober.

1942
I dette år oprettedes en badmintonafdeling. Blev indstillet igen, fordi salens gulv på kroen var for glat.

1943
NG’s love bliver ændret. Flere af NG’s fodboldspillere flyttede til Sverige, og mellemrækkeholdet smuldrede. Herreholdet i håndboldens C-række nåede frem til finalen i SM, som skulle være spillet den 29. august.

1944
Fodboldholdet startede forfra i B-rækken.

1945
Fodboldholdet spillede i A-rækken. Der var god tilslutning til gymnastikken.

1946
Fodboldspillerne blev kredsvindere. Gymnastikken blev standset, kulde og dårlige forhold. Kom først i gang i 1950. Håndbolddamerne blev Nordsjællandsmestre.

1947
Sognerådet nedsatte et udvalg bestående af 3 sognerådsmedlemmer, samt Peder Pedersen og Kristian Mortensen, som skulle løse idrætsbaneproblemet. DDGU afholdt landsstævne i Odense. NG repræsenterede FAG i fodbold og håndbold. Mange gymnaster deltog også.

1948
3. februar blev Anton Flaga indvalgt i bestyrelsen.

1949
Junior 5 holdet i fodbold blev kredsvindere. Holdet bestod af: Steffen Nielsen, Torben Larsen, Ivan Larsen, Mogens Juhl Christensen, Jan Kviadkowski, Morten Kjeldsen, Jørgen Flaga, Allan Clausen, Hans-Erik Jensen og Finn Olsen.

1950
NG-bladet blev udgivet for første gang. Kristian Mortensen blev redaktør. Sognerådet købte en barak, som blev indrettet til omklædning.

1951
Skolelægen havde henledt opmærksomheden på børnenes dårlige rygge. Derfor startede NG igen gymnastik på kroen. Ledere blev: Inger Jensen, Gunnar Schøtt og Ejnar Hansen.

1952
1. holdet i fodbold har nu spillet sig op i mellemrækken, og der var 3 juniorhold med i turneringen. Herreholdet i håndboldens C-række vandt SM.

1953
Et jubilæumsår, hvor der opnåedes mange gode resultater. Bl.a. tog håndbolddamerne til Grenå for at spille om DM i DGGU’s turnering. Holdet som vandt, bestod af: Ella Larsen, Minna Larsen, Annelise Larsen, Edel Mortensen, Lillian Henriksen, Kirsten Skov, Kirsten Juhl Christensen og Birthe Juhl Christensen. Idrætspladsspørgsmålet har længe optaget NG-lederne. Sognerådet er nu gået ind på at løse spørgsmålet, og det vil nok blive den bedste jubilæumsgave, NG kunne få. NG står i dag meget stærkt, slutter Kristian Mortensen sin gennemgang af de første 25 år.

1954
Planerne for den nye bane er langt fremme og vil snart blive påbegyndt.

1955
Medlemstallet vokser. Bestyrelsen udvidedes til 9 medlemmer. Håndbolddamerne bliver Sjællandsmestre.

1956
Andreas Sørensen valgtes for 25. gang som kasserer. Anton Benkjer indvælges i gymnastikudvalget.

1957
Nuværende skoles bygninger kan tages i brug. Der bliver gymnastik i en dertil indrettet sal. Kristian Mortensen flytter fra egnen, og Inger Hansen vælges til ny formand. Den nye bane bliver anlagt. Der bygges nyt klubhus.

1958
Bane og klubhus indvies.

1959
Serie 1 fodboldholdet rykker ned i serie II. Klubhusets regnskab viste, at det havde kostet kr. 24.257,oo.

1960
Andreas Sørensen fratræder som kasserer efter 27 år på posten og bliver udnævnt til æresmedlem.
Peder Pedersen får S.B.U.’s æresnål overrakt.

1961
Egon Hansen fratræder som formand. Anton Flaga overtager formandsposten efter afholdelse af 2 ekstraordinære generalforsamlinger.

1962
Sognerådet ser med tilfredshed på NG’s arbejde og bevilliger lysanlæg til banen.

1963
Lysanlægget fuldføres.
Carl Erik Hansen får tildelt S.B.U.’s æresnål.

1964
Der er stor tilslutning til gymnastikken. Opvisning i salen på skolen.
Håndbolddamerne bliver Sjællandsmestre i B-rækken.

1965
NG’s Venner bliver 10 år.
Peder Pedersen udnævnes til æresmedlem.

1966
Igen bliver håndbolddamerne Sjællandsmestre i B-rækken, denne gang indendørs.
Der brydes med en 37-årig tradition, fælles kaffebord stryges til fordel for spisning.

1967
Året er præget af meget stor aktivitet i gymnastiksalene og på Møllevejsanlægget.

1968
I 40 års jubilæumsåret har foreningen ca. 500 medlemmer. Halvdelen er gymnaster. NG har vist sin berettigelse. Denne gode forening vil kvinder og mænd fremover føre videre til gavn for endnu flere. Dette skriver Anton Flaga i anledning af 40 års jubilæet.
Ved jubilæumsfesten fik Anton Flaga overrakt S.B.U.’s æresnål af formanden, Carl Nielsen, Hornbæk.

1969
Fodboldafdelingens 1. hold spiller sig op i serie 1. Der er tilgang af medlemmer i alle idrætsgrene. Sidste afdrag på DIF-lånet til klubhuset blev betalt.

1970
Serie 1 holdet vinder kredsen og bliver også Sjællandsmestre. 282 medlemmer var tilmeldt gymnastikafdelingen på 10 hold. Den nye kommunale tilskudsordning trådte i kraft.

1971
Drøftelse med kommunen vedr. udvidelse af Møllevejsanlægget.
Der føres forhandlinger om oprettelse af en idrætsunion.
Kommunen foreslår oprettelse af et fritidsnævn.
Klubhuset bliver udvidet.
Anton Flaga modtog Karlebo kommunes lederpris.

1972
NG siger nej til idrætsunion, men vil samarbejde fra sag til sag.
Forslag til ændring af NG’s vedtægter.

1973
Vedtægtsændringer vedtaget.
Der indkaldes til stiftende generalforsamling vedr. NKK-hallen.
675 borgere er nu aktive i NG.
Kommunen overtager al pasning af Møllevejsanlægget.

1974
Foreningens økonomi er meget fin, ca. kr. 20.000 i overskud.

1975
Valgretsalderen bliver nedsat til 16 år. 23. maj reception i anledning af NG-bladets 25 års jubilæum.
Kommunen overtager klubhuset for kr. 100.000. NG får nye vedtægter. Væsenligste ændring er, at alle aktiviteter skal have selvstændig bestyrelse.

1976
NKK-hallen indvies 31. januar.
Tennisafdelingen oprettes.
Der er stor tilfredshed med de nye afdelingsbestyrelsers arbejdsforhold under de
nye love.

1977
NG nåede i dette år op på 1800 medlemmer. Der oprettes volleyballafdeling.

1978
Atletikinteresserede henvender sig til NG for at få oprettet en afdeling. Bliver vedtaget. Hele året arbejdes der med jubilæumsfestligheder.
Kokkedal Idræts Klub bliver oprettet. NG tager kontakt med denne.
Jubilæumsårets festligheder sluttede den 2. december med reception i klubhuset, middag i festsalen på skolen og fest i NKK-hallen. Stor succes.
Liselotte Bjerg og Hanne Thorup Koudal startede Idrætsgymnastikken i Nivå Gymnastikforening i sæson 1978-79 og underviste sammen i Holmegårdshallen.

1979
På baggrund af 1.112 medlemmer under 25 år modtog NG kr. 215.000,oo i kommunalt tilskud.
NG’s Venner har 25 års jubilæum.
NKK-hallens cafeteria indvies 25. august.
Der oprettes en uddannelsesfond. Fondens midler kommer fra pengegaver i forbindelse med jubilæet. 975 personer er tilmeldt gymnastikaktiviteterne. NG-bladet skifter format fra A4 til A5 og bliver offset trykt.

1980
Winnie Nielsen bliver Sjællandsmester i idrætsgymnastik for første gang. Serie 2 i fodbold og lilleputpiger i håndbold vinder også SM.
Bordtennisafdeling oprettes i Kokkedal. 58 medlemmer.
Lokalplan for Karsemosegård er godkendt.
Ca. 1.850 personer er tilmeldt NG.

1981
Sekretariatet oprettes.
2.036 personer er nu tilmeldt NG, heraf er 1.326 tilskudsberettiget.
Kommunen har købt Karsemosegård. NG ønsker at flytte samlet til Karsemosegård.

1982
Niverødgårdshallen er klar til brug.
Der arbejdes meget på at få ændret hal/sal timefordelingen.
NG tilbyder i 1982 gymnastik, fodbold, håndbold, volleyball, bordtennis, atletik og tennis. I september afholdes stiftende generalforsamling i handicapidrætsafdelingen. Leif Ryom bliver formand.

1983
Tennisafdelingen udmelder sig af NG og danner sin egen klub, Nivå-Kokkedal Tennisklub.
NG afholder DM i idrætsgymnastik. Winnie Nielsen får sølvmedalje. Blev udtaget til NM, hvor hun fik bronze og deltog senere i EM i Ungarn.
Nivå Bordtennis Klub og NG’s bordtennisafdelingen sammenlægges under NG.
Badmintonklubben "Fjerbolden af 82" bliver en afdeling af NG.
På generalforsamlingen træder Anton Flaga tilbage som formand efter 23 år på denne post og bliver udnævnt til æresmedlem.
Ny hovedformand bliver Harald Borgfjord.

1984
NG bliver medlem af "Idrætsforeningernes Kontaktråd".
NG-håndbogen udgives og tilbydes alle bestyrelsesmedlemmer.

1985
Pernille Krusell blev udtaget til landsholdet i kvindelig idrætsgymnastik. Landskamp for kvindelig idrætsgymnastik mellem Sverige og Danmark blev afholdt i Holmegårdshallen. Idrætsforeningernes Kontaktråd fremlagde en udbygningsplan for idrætsfaciliteter i kommunen. Karsemosegård er genstand for mange diskussioner.

1986
NG’ s sekretariat indrettedes i NKK-hallen. Karsemosegårdanlægget gav anledning til store bekymringer i NG’s hovedbestyrelse.

1987
NG havde nu 2.186 medlemmer. Bueskydning blev selvstændig afdeling. Kristian Mortensen, NG’s tidligere formand, blev udnævnt til æresmedlem. Fritidsudbygningsplanen for 1987-1999 blev vedtaget i byrådet.

1988
NG’s sidste sæson på Møllevejsanlægget. Håndbolddamerne spiller i Sjællandsserien og når til kvartfinalerne i håndbold. De bliver i NKK-hallen besejret af Ribe fra 1. Division. Bo Kragelund afløser Erik Thomsen som formand for fodboldafdelingen.
60 års jubilæumsfest i NKK-hallen.

1993
Hanne Thorup Koudal fik tilkendt Lions Club Karlebos Vandrepokal for veludført frivilligt lederarbejde i Nivå Gymnastikforening.

2004
Her startede to nye springbørnehold, som kun var for piger fra 6 til 12 år, i NKK-hallen. Det var en stor succes takket være en dygtige og meget engageret instuktør Stine Kofoed. På de hold startede børnene med at lære de grundlæggende spring samt at arbejde med rytme, akrobatik, ropeskipping, mm. Selvom disse hold rent faktisk var breddegymnastik, så var det her Spring-Rytme gymnastikken startede, på trods af at vi ikke gik til konkurrence endnu.

2005
Her var springgymnastikken blevet så populært at vi måtte udvide til tre springhold. Det var endda ikke nok for nogle af pigerne, så der blev også introduceret ekstra onsdagstræning for de piger som ville springe endnu mere. For første gang i klubbens historie prøvede instuktørene Stine Kofoed og Anders Thorup Jensen at deltage med et hold minipiger til en Spring-Rytme konkurrence. Det var en stor oplevelse både for gymnasterne og instruktørerne at tage med til Sjællandsmesterskaberne.

2006
Her blev det besluttet at give den mere seriøse Spring-Rytme gymnastik en chance som konkurrencesport i foreningen. Bestyrelsen viste ved indkøbet af en ny fiberbane at de mente det seriøst. Det resulterede i tre nyoprettede Spring-Rytme konkurrencehold samt to ekstra breddehold. Målet dette år var at deltage med 2 minihold til Danmarksmesterskaberne og Sjællandsmesterskaberne samt 1 juniorhold til Sjællandsmesterskaberne. Gymnastikafdelingen modtog støtte til et idrætsprojekt for overvætige børn i indskolingsalderen fra Kulturministeriets og Socialministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn". Projektet kaldtes "Tumlere og Tonsere"(TOGT) og løb i perioden 2006 til 2009.
Anders Thorup Jensen (senere Prendergast) blev valgt som formand for NG Gymnastik.

4309-nivaa-acad.jpg2007
Dette var året hvis vi virkelig fik fodfæste i Spring-Rytme gymnastikken. Det gik faktisk så godt at vi havde et minipigehold i 3. division til DM. Dette var også året hvor vi for første gang stillede et juniorpigehold til DM i Spring-Rytmegymnastik. Det blev besluttet at anskaffe en ny klubdragt til både Spring-Rytme samt Kvindelig idrætsgymnastik i samme design.

2008
Her blev der indkøbt 2 nye stortrampoliner samt en airpit. De bliver brugt flittigt i den daglige træning til indlæring af nye spring. Spring-Rytme sektion blev udviddet til nu at indeholde 4 hold. 3 minipigehold samt 1 juniorhold. Minipige 1. holdets placering kom i 2. division.

2009
Her blev Tage Møller, forhenværende kasserer i Gymnastikafdelingen, udnævnt til æresmedlem i NG. Gymnastikafdelingen stillede for første gang med hold til DM i Ynglingepigerækken i Spring-Rytme. Holdet blev nummer fire i 2. division.

2010
Her overtog gymnastafdelingen navn og logo fra hovedforeningen, da denne lukkede. Nivå Gymnastikforenings Gymnastikafdeling blev derfor til Nivå Gymnastikforening.
Spring-Rytme sektionen skiftede navn til TeamGym. TeamGym er det internationale navn for idrætsgrenen og det forventes også at der på forbundsniveau hos DGF skiftes navn til TeamGym.

2011
Her fik foreningen for alvor vist at den hårde træning belønner sig. Hele 3 gymnaster blev udtaget til det danske landshold. Aske og Elias Rosted fra MIG's konkurrencehold repræsenterede de rød/hvide farver ved Junior Nordisk Mesterskab i Sverie, mens Bolette Arildsen blev udtaget til juniorpige-bruttogruppen i TeamGym.

2012
Igen kunne to drenge fra MIG's konkurrencehold repræsentere Danmark ved Junior Nordisk Mesterskab i mandlig idrætsgymnastik. Santos Hellung-Larsen og Uffe Høy deltog i konkurrencen som denne gang var på hjemmebane. Yderligere en gymnast blev udtaget til landsholdet. Olivia Wray fra KIG's konkurrencehold blev en ud af 4 piger som repræsenterer årgang 2001. 3 piger (Ida Marie Andersen 2002, Lilli Christensen 2002 og Cecilie Miltoft 2003) blev udtaget til KIG's regionalholdssamlinger. Bolette Arildsen vandt sølvmedaljer med TeamGym juniorpigelandsholdet ved EM i Århus i oktober måned.
I år har bestyrelsen valgt at implementere et nyt IT-system(Medlemsportal), der skal hjælpe med at holde styr på tilmeldinger, kontingentopkrævninger, holdlister, regnskab og meget mere. Vi håber at Medlemsportalen vil øge vores serviceniveau samtidigt med at det vil minimere de frivillige arbejdstimer, der er nødvendige for at holde en så stor forening kørende.
NG's ringe træningsvilkår i Fredensborg Kommune satte gang i projektet "Gymnastikkens Hus", hvor formålet er at forbedre gymnastikkens vilkår i kommunen. Dette skal helt konkret ske ved at etablere en dedikeret gymnastikhal med fastopstillede redskaber og springgrave.
NG's TeamGym-gymnaster begynder at træne fast hver søndag i den nybyggede gymnastikhal, Gyngemosehallen, i Gladsaxe kommune.

2013:

NG's halprojekt så ud til at blive muliggjort ved etableringen af Humlebæk Idrætscenter (HIC) i kommunen. Desværre viste det sig at NG's og Humlebæk Gymnastikforenings ønsker og behov var for forskellige til at de kunne samles i samme idrætshal. Politikerne besluttede i slutningen af projektfasen at tilrette planerne for HIC således at der ikke var fastopstillede redskaber til stor skuffelse for NG.

I slutningen af året blev der afsat 12 mio. kr. af Fredensborg Kommunes byråd i budgetårene 2014-2017 (0,5 i 2015 og 11,5 i 2016) til etablering af Gymnastikkens Hus. Det blev ligeledes besluttet at Gymnastikkens Hus skulle etableres som en om- og tilbygning af Holmegårdshallen og at formålet var at løse NG's træningsbehov.

 

2014:

1. maj 2014 blev Holmegårdshallen indrettet med fastopstillede gymnastikredskaber. I første omgang i 1½ måned for at gennemføre et pilotprojekt på skolesamarbejde med Kokkedal Skole. Allerede d. 7. maj besluttede kommunens Fritids- og Idrætsudvalg at lave omdannelensen af Holmegårdshallen permanent til stor glæde for Nivå Gymnastikforening.
I sæsonen 2014-2015 startede NG fitness i et ubenyttet areal på Kokkedal Skole. Lokalet lå i tæt sammenhæng med Holmegårdshallen i Kokkedal.
Asia Litewka-Paprota ansættes som fuldtidstræner for at styrke foreningens KIG-afdeling. Hun underviser ligeledes på TeamGym-holdene.

 

2015:
Fredensborg Kommunes byråd valgte desværre at trække deres tidligere beslutning om at omdanne Holmegårdshallen til gymnastikhal tilbage. Det betyder at NG og skolen nu skal dele lokalet og NG's mange gymnaster skal til at slæbe redskaber igen.
Fredensborg Kommunes byråd valgte at bevilge 6 mio. kr. yderligere til Gymnastikkens Hus samtidigt med at tidshorisonten blev skubbet til 2016-2017.
NG's TeamGym gymnaster får at vide at de ikke længere kan træne i Gyngemosehallen, da denne er fuldt booket af lokale foreninger. Der ledes efter et nye sted at træne, da Fredensborg Kommune fortsat ikke har egnede lokaler med fastopstillede redskaber og springgrave tilgængelige.
Michal Janik ansættes i NG som fultidstræner til at styrke vores MIG-afdeling samt for at hjælpe på både KIG og TeamGym.

 

2016:

NG's TeamGym-gymnaster (mere end 100 gymnaster) begynder at træne fast i den nye gymnastikhal i Helsinge, som supplement til deres træning i Kokkedal. Udgifterne til lokaleleje løber op imod 450.000 kr. årligt.

NG ansætter sin første fuldtidsadministrator. Suna Siobháin Thorup Prendergast ansættes som Aktivitetskoordinator til at håndtere driften af den store forening.
NG blev kåret som Årets Forening i Danmarks Gymnastik Forbund.

 

2017:
NG blev Sjællandsmestre, Forbundsmestre og Danmarksmestre i Juniorpige rækken.

Zakarias Edward Hoskin blev ansat på fuldtid som aktivitetskoordinator og træner.

Morten Juul Sørensen blev ansat som fuldtidstræner.

Nivå GF og Farum GF gik sammen og dannede Farvå Senior mix.

Nivå GF har fortsat sit samarbejde med Kokkedal Skole.

Vi afholdte igen vores forårsopvisning, hvor vores motions - og konkurrencehold fik vist hvad de havde øvet på i sæsonens forløb.

I 2017 fik foreningen tildelt 125.000 kr. til at give undervisning til Kokkedal- og Ullerød skoles elever. Projektet startede allerede op en måned efter. Her fik hele indskolingen, alle specialklasser, samt 9. klasserne gymnastikundervisning i Hallen på Kokkedal Skole VEST. Forløbet foregik over 2 perioder – fra vinterferie til påske og fra efterårsferie til jul.

2018:
Nivå havde 90-års jubilæum. Jubilæum blev fejret på behørigvis med opvisning med gæstehold, reception med taler fra borgmesteren og formanden for GymDanmark. Der var mødt mange op for at høre taler og se flot gymnastik.

Samarbejdet i bestyrelsen har været godt. Der har været afholdt ni bestyrelsesmøder i løbet af året.

I alt talte Nivå Gymnastikforening 1187 medlemmer i 2018. En stigning på 6% i forhold til 2017.

TGN-samarbejdet blev etableret. Dette er et TeamGym seniordame samarbejde mellem Nivå GF, Ølstykke GF og GymHelsinge.

I 2018 fortsatte det målrettede arbejde med etableringen af Gymnastikkens Hus.
Der er lagt rigtigt mange timer i arbejdet med Gymnastikkens Hus. Projektet skrider fremad.

Det er fortsat en stor udfordring at få afholdt træning med tidssvarende faciliteter. Derfor rejser gymnasterne stadig langt for at få den optimale træning. Idrætsgymnasterne træner sporadisk i Hermes Gymnastikforening efter aftale med deres trænere.
Teamgym rejser fortsat til Helsinge om søndagen. Holdene træner ligeledes en dag om ugen i Humlebæk.

Ved fritidsreceptionen blev Maria Rosenberg hædret som årets fritidsleder i Fredensborg Kommune!

I sommerferien kunne vi igen afholde gymnastik for kommunens børn i deres feriekoncept UPLOAD. Det var som altid dejligt at se så mange børn prøve kræfter med gymnastikken.

Af særligt flotte resultater kan nævnes EM deltagelse/medaljer til Cecilie, Mie, Mathilde.

NG har endnu engang fået udtaget en håndfuld piger i kampen om pladserne frem mod EM i Portugal 2018. NG fik udtaget følgende fem gymnaster udtaget til juniorpige-bruttotruppen:

 

2019

 

TeamGym 

 

Nivå Gymnastikforening har mange gymnaster, der dyrker TeamGym. Både i micro, mini, junior og senior rækken.

 

Vi har 4 microhold, 3 minihold, 3 juniorhold og 2 seniorhold.

 

Vi har i foreningen stadig vores samarbejde med GymHelsinge og Ølstykke TeamGym, som danner TeamGym Nordsjælland. Dette skaber gode forudsætninger for foreningens vision om at danne dygtige og engagererede TeamGym gymnaster.

 

Vi har gymnaster på hhv. junior - og seniorbruutolandsholdstrupperne i TeamGym.

 

Vi har i foreningen et god rød tråd mellem holdene og der er gennemgående trænere, der skaber gode rammer om træningerne, gymnasternes personlige udvikling og det samlede holds trivsel til træningerne.

 

MIG

 

I Nivå Gymnastikforening har vi 4 grupper af mandlig idrætsgymnastik for drenge i alderen 4 - 18 år. Der er ca. 30 drenge, der dyrker MIG i Nivå Gymnstikforening.

 

Vi har to konkurrencegrupper, MIG A og MIG B

Drengene er 7-12 år. De træner 5 gange om ugen. I 2019 deltog de i regions - og danmarksmesterskaberne. De vandt medaljer og fik høje placeringer.

 

Vi har en begyndergruppe. De yngste af drengene er 4-5 år. Denne gruppe blev dannet i september 2019. De træner to gange om ugen og de deltog i deres første konkurrence i december 2019 og de vandt medaljer.

 

Den sidste gruppe er en gruppe af drenge på 11 - 15 år og de træner 3 gange om ugen.

De træner godt og hårdt. Forbedrer deres gymnastiske - og motoriske færdigheder.

 

KIG 

I Nivå Gymnastikforening har vi 5 grupper af kvindelig idrætsgymnastik. Vi er ca. 46 gymnaster. Pigerne repræsenterede Nivå GF på højt niveau og vandt mange medaljer i de regionale - nationale - og internationale konkurrencer i alle grupper.

 

KIG A

Pigerne er 10 - 16 år. De træner 6 gange om ugen. De deltager i konkurrencer i Code of Points (Youth & junior). Pigerne konkurrerer på højeste niveau. Vi har gymnaster på landshold - og regionalhold.

KIG B

Pigerne er 9 - 13 år. De træner 4-5 gange om ugen. De deltager i trin 4-6 og trin 7-9 konkurrencer.

KIG C

Pigerne er 6 - 8 år. De træner 3 gange om ugen. De deltager i trin 1-3 konkurrencer.

I alle grupperne differentiere vi træningerne i forhold til gymnasternes niveau. Vores vision er at gøre vores gymnaster så dygtige som muligt.

 

2020

Året hvor Coronavirus lukkede Danmark og derved også Nivå gymnastikforening ned. Det betød, at alle aktiviteter i foreningen måtte aflyses, og alle trænere blev hjemsendt. Sommersæsonen blev desværre ikke en mulighed, og derfor var der efter mange ugers nedlukning kun undervisning for konkurrencehold. Denne måtte foregå udendørs under strenge restriktioner fra både regeringen og Fredensborg Kommune. Alle internationale konkurrencer blev enten aflyst eller flyttet. Men forbundet valgte ikke at stille landshold, og derved deltog ingen gymnaster fra foreningen i internationale konkurrencer i 2020.

Sæson 20-21 blev startet op som næsten normalt. Dog med restriktioner omkring antal af udøvere i hallerne og øget opmærksomhed på rengøreing. Desværre satte coronavirus igen en stopper for foreningens aktiviteter, da regeringen igen så sig nødsaget til at lukke landet ned. Denne gang var det dog en mulighed for den professionelle idræt at fortsætte deres træning. Derfor kunne alle seniorkonkurrencegymnaster i foreningen fortsætte deres træning som normalt.