SAMVÆRSPOLITIK

Forord
Nivå Gymnastikforening har en samværspolitik for arbejde med børn og unge under 15 år, som består af følgende fire afsnit:

For yderligere information kontakt formanden.

Hensigtserklæring

 1. Nivå Gymnastikforenings samværspolitik
  Nivå Gymnastikforenings samværspolitik er et sæt nedskrevne regler for, hvordan omgangstonen bør være i foreningen mellem barn/ung og træner/frivillige. Gymnastikforeningens samværspolitik lever op til Folketingets lov, som betyder at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en børneattest før de ansætter eller tilknytter trænere, instruktører og holdledere som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.
 2. Formål
  Formålet med at udarbejde en samværspolitik i Nivå Gymnastikforening er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb. Samtidig ønsker vi med en formuleret samværspolitik at skabe trygge rammer, baseret på en sund og fornuftig omgangstone, og væremåde, medlemmer, forældre, trænere og ledere imellem.
 3. Forebyggelse
  Det er afgørende, at vi i Nivå Gymnastikforening skaber og vedligeholder en kultur, hvor man generelt interesserer sig for hinandens arbejde, udveksler erfaringer og involverer forældre. Det er den bedste hindring mod seksuelle overgreb på børn.
 4. Håndtering af børneattester
  Nivå Gymnastikforening udpeger en person (ansvarlig), der skal modtage og beskytte oplysningerne (børneattesterne), samt en person, der kan bistå den ansvarlige i håndteringen af eventuelle positive attester. Den ansvarlige person er kassereren og den bistående person er formanden.
  For at sikre den bedst mulige håndtering af børneattesterne og rådgivning i forbindelse med eventuelle sager om pædofili, vil alle indsendte arbejdsgivererklæringer være afkrydset i det særlige felt, der betyder, at eventuelt positive børneattester sendes til DGI, der efterfølgende vil tage kontakt til - og informere den ansvarlige i Gymnastikforeningen vedrørende håndtering af sagen.
 5. Generelt:
  Alle medlemmer, trænere, instruktører, bestyrelses- & udvalgsmedlemmer og ledere i Nivå Gymnastikforening skal være bekendt med, hvad vi i foreningen opfatter som sunde, fornuftige og normale samværsformer.

 

Nivå Gymnastikforenings retningslinjer for omgang med børn og unge generelt, skal være tilgængelige for alle og offentliggøres på www.ng-gymnastik.dk.

Generelle retningslinjer
- og holdninger omkring samvær og eventuelle seksuelle overgreb.

Nivå Gymnastikforening har følgende generelle holdning til pædofili.

Der ansættes ikke pædofildømte efter udstået straf, til at varetage børne- og/eller ungdomsarbejde i foreningen.
Personer, der er sigtede eller tiltalte for pædofili, eller andre overtrædelser af straffelovens §§ 216 – 235, suspenderes øjeblikkeligt fra samtlige aktiviteter, indtil en dom foreligger.
Der foretages en fuldstændig eksklusion af pædofildømte fra samtlige aktiviteter i Nivå Gymnastikforening.

Foreningen har følgende generelle holdninger til trænernes, instruktørers - og ledernes færden:

Formål og fælles information
Herunder beskrives, hvordan man skal opføre sig over for hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i den daglige gang i foreningen. Nivå Gymnastikforening sørger for, at samværsformerne altid er tilgængelige blandt medlemmerne, samt for forældrene, f.eks. ved offentliggørelse på www.ng-gymnastik.dk.  

 

Beredskabsplan
Hvis det sker
Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil skal følgende ske:

 1. Kontakt straks Nivå Gymnastikforenings formand.
 2. Undlad at tale med andre om sagen – heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater.

Formanden/bestyrelsen vil herefter gå frem efter følgende punkter

 1. Skaf overblik over sagen, suspender den pågældende person øjeblikkeligt, kontakt politiet og foretag anmeldelse.

Orientér børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder (kommunens socialforvaltning).

Kontakt DGI Nordsjælland: e-mail: nordsjaelland@dgi.dk, tlf.: 79 40 47 00.

Råd den mistænkte til at søge juridisk bistand og tilbyd den mistænkte en faglig bisidder under samtaler med foreningen, konsulenter, myndigheder o.l.

Søg eventuelt råd og vejledning hos DGI.

 

 1. Underret de sociale myndigheder (se i folderen ”RETNINGSLINJER VED MISTANKE ELLER VIDEN OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE” fra Fredensborg Kommune)

 

 1. Der er udpeget én presseansvarlig, dette er formanden. Det er kun formanden som udtaler sig til pressen, og alle andre henviser til formanden.
  Ved radio- og tv-interview sikres at formanden får en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om.
  Ved interviews med skrivende journalister sikrer formanden sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

 

 1. Foreningens medlemmer, og forældre med tilknytning til foreningen, kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos formanden.

 

 1. Orientér foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.

  Understreg at der er udpeget én presseansvarlig og dette er altid formanden, og at alle andre afstår fra at udtale sig til pressen.

  Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. (jvf. punkt 4)

  Tag stilling til hvem der skal orienteres på et møde, og hvem der kan orienteres pr. brev.

Rusmidler

 1. Ingen gymnaster under 16 år må indtage alkohol, når de repræsenterer Nivå Gymnastikforening.
 2. Det er tilladt som instruktør og gymnast over 16 år at nyde alkohol, når de repræsenterer Nivå Gymnastikforening, men det er uacceptabelt at være beruset omkring gymnaster under 16 år eller i trænings-/konkurrence-/opvisningsområdet. Ligeledes skal alkoholindtaget ske på en ansvarlig måde.
 3. Hvis der som instruktør indtages alkohol på ekskursioner, skal dette ske på en ansvarlig måde og der skal altid være instruktører til at tage vare på gymnasterne.
 4. Det er op til de enkelte holds instruktører at lave retningslinjer for en alkoholpolitik til de pågældende hold. Dog skal disse regler ikke være mere lempelige end foreningens alkoholpolitik.
 5. Der er nultolerance for anvendelse af euforiserende stoffer.

 

Rygning

 1. I Fredensborg Kommune har man pr. 01/02-21 indført ”Røgfrit Fritidsliv”. Det betyder, at ingen må bruge tobak (herunder også e-cigaretter), snus eller lignende hverken indenfor eller udenfor på kommunens områder, som benyttes af foreningslivet.

 

Den ansvarlige kontaktperson i Nivå Gymnastikforening er:
Anders Thorup Prendergast - Formand
Valdemarsvej 7
2990 Nivå
Tlf.: 29662082

Backup:
Kristian Kinch - Kasserer
Finsensvej 36C, 3.tv
2000 Frederiksberg
Tlf.: 23 28 80 74